Gracias por su colaboración.

  Ultimas Noticias

  ¿Que és una penya?

   

  Hom coneix la importància capital que, al llarg de la història, han tingut les PENYES del FC BARCELONA en la difusió i el foment del sentiment barcelonista.

  Des de la fundació del Club el 1899 fins el dia d’avui, l’increment d’aquestes associacions sempre ha estat constant i el seu suport al FC BARCELONA mai no ha defallit.

  En l’actualitat, el Club les considera més necessàries i importants que mai com a mitjà per fomentar els valors històrics del Club, a saber, el civisme, la integració social, l’esportivitat, la solidaritat, la democràcia, la catalanitat, la universalitat i d’altres que reflecteixen el compromís del FC BARCELONA amb la societat.

   

  L’aparició i el desenvolupament de noves tecnologies ha escurçat les distàncies, no només físiques, entre les persones i ha fet possible la comunicació immediata entre els afeccionats del FC BARCELONA d’arreu del món.

  Així doncs, l’augment constant del nombre d’aquestes associacions fa que sigui imprescindible establir una sèrie de normes que ajudin a que la relació entre el Club i les seves Penyes sigui tan eficaç i estreta com es pugui.

  Les Penyes del FC Barcelona són associacions, sobiranes i independents, constituïdes a l'empara de l'article 22 de la Constitució Espanyola i que es regeixen pels seus propis Estatuts; per la Llei Catalana d'Associacions 7/1997, de 18 de juny o, alternativament, per la legislació que correspongui a cada Comunitat Autònoma; per la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març reguladora del Dret d’Associació o per la legislació que substitueixi qualsevol de les esmentades anteriorment; o bé per la norma pròpia del país del qual siguin nacionals, si es tracta d’associacions estrangeres.

  La seva finalitat és contribuir a fomentar, mantenir i millorar la representativitat i projecció pública del FC BARCELONA arreu del món, així com fomentar el valors històrics del Club i la germanor entre els seus socis i simpatitzants, donant suport a les finalitats del Club.

  Té la condició de Penyista tota persona física integrant d’una Penya del FC BARCELONA, sotmesa voluntàriament als Estatuts propis de la Penya, amb els drets i deures que aquests i la Llei corresponent li atorguin, i compromesa amb les finalitats de l’associació.

  “La Junta Directiva tindrà una consideració especial per als integrants de les associacions que donin suport a les finalitats del FC Barcelona, atesa llur importància en la projecció pública del Club, amb ple respecte a la independència d’aquestes associacions. Per això, una vegada es constitueixin d’acord amb la normativa vigent i siguin reconegudes per la Junta Directiva com a Penyes del FC Barcelona, la Junta Directiva disposarà les deferències de què puguin gaudir en atenció a llur integració en la vida social del Club i podrà acollir anualment el Congrés de Penyes, integrat pels representants d’aquestes”.

  El FC BARCELONA en cap cas intervindrà en la creació d’una nova Penya, ni en el funcionament i/o dissolució de cap d’elles.

  El FC BARCELONA, en la mesura del possible, ajudarà en els tràmits de constitució i inscripció de les Penyes en el registre d'associacions corresponent, facilitant els models necessaris i la informació que li sigui possible.

   

  La denominació d’una Penya haurà de ser autoritzada per escrit pel FC BARCELONA. La denominació de la Penya ha de fer referència al FC BARCELONA i preferentment a l’àmbit territorial on desenvolupi les seves activitats. A fi d’evitar confusions, no es permetrà l’ús de denominacions iguals o similars que es puguin confondre amb les d’altres Penyes ja existents.

  No s’autoritzaran noms o denominacions de Penyes que vagin en contra dels valors propis del Club: el civisme, la integració social, l’esportivitat, la solidaritat, la democràcia, la catalanitat, la universalitat i de qualsevol altre que reflecteixi el compromís del FC BARCELONA amb la societat.

  En cas de voler emprar denominacions amb noms de persones caldrà la prèvia i preceptiva autorització escrita de l’interessat, o dels seus familiars en cas de ser difunt. Es recomana que aquestes persones (jugadors, entrenadors, etc.) hagin tingut una gran vinculació al Club i que ja no estiguin en actiu, per tal de ser utilitzats com a denominaciód’una PENYA.

  Les Penyes que vulguin fer servir noms, símbols, escuts, anagrames o altres signes distintius o imatges registrats/des pel FC BARCELONA o propietat d’aquest, hauran de sol·licitar i obtenir per escrit la corresponent autorització prèvia del Club.

  Una vegada obtinguda l’autorització escrita del FC BARCELONA per a la utilització de la denominació, la Penya procedirà, al seu càrrec, a la inscripció de l’associació als següents Registres o als que els substitueixin:

  • Servei de Registre i Suport a les Entitats Jurídiques, dependent de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, si té domicili a Catalunya.

  • Registre Nacional d’Associacions de la Subdelegació del Govern corresponent a la província del domicili o, alternativament, Registre d’Associacions de la Comunitat Autònoma corresponent, en el cas de la resta d’Espanya.

  • Registre Nacional d’Associacions del Consolat o Ambaixada espanyola del país corresponent quan tots o algun dels associats tinguin la nacionalitat espanyola, per a les Penyes de l’estranger. En cas que cap membre no tingui aquesta nacionalitat, la sol·licitud de registre es tramitarà davant l’òrgan competent del país en qüestió.

  Per ser inscrites als indicats Registres, les Penyes s’hauran de constituir legalment segons la llei aplicable indicada a continuació.

  LLEI APLICABLE

  Per tal de ser reconegudes com a PENYES OFICIALS del FC BARCELONA, les associacions que hagin complert els requisits anteriors s'hauran d’haver constituït d'acord amb la següent normativa (o la que la substitueixi):

  - Llei d’associacions 7/1997, de 18 de juny, si té domicili a Catalunya.

  - Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació o la legislació autonòmica que correspongui a cada Comunitat, si té domicili a la resta d’Espanya.

  - Llei corresponent al país d’origen, si tenen el domicili a l’estranger.

  Fuente: Página web Futbol Club Barcelona

   

  Actualizado (Viernes, 24 de Septiembre de 2010 09:38)